Voorwaarden / AVG


 

- Bij reservering dient men de totale huursom vooraf te betalen;

- Bij annulering van een reservering geldt geen restitutie van de huursom;

- Bij de verhuur van kleding wordt altijd een datum van retour afgesproken. De gehuurde items dienen dan ingeleverd te zijn. Als dit niet gebeurt, kan er een extra huurprijs berekend worden;

- Feestkleding Grou berekent één dag huur. Bij het huren voor een langere periode, is de huurprijs op aanvraag;

- De kleding dient te worden terug gebracht in de staat zoals deze aan u is overhandigd. Eventuele schades en vermissingen dienen bij inleveren gemeld te worden. Afhankelijk van de situatie kan Feestkleding Grou een schadevergoeding in rekening brengen. Bij vermissing is dit de nieuwprijs van het kledingstuk of accessoire;

- U dient naast de kleding ook de eventueel meegeleverde kledinghangers en / of kledinghoezen weer in te leveren;

- Feestkleding Grou behoudt te allen tijde het recht voor de prijzen te wijzigen. Aan de op de site vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend;

- Feestkleding Grou erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten geleverd door Feestkleding Grou. 

 

PRIVACYSTATEMENT

 

Feestkleding Grou houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken / bewaren in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;

- passende organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard ten behoeve van de verhuur registratie. Mocht u gehuurde kleding niet tijdig retourneren dan hebben wij uw N.A.W. gegevens. Voor de bovenstaande doelstelling noteren wij de volgende gegevens: (achter)naam, adres en telefoonnummer.

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

BEWAARTERMIJN

Feestkleding Grou bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- alle personen die namens Feestkleding Grou van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- onze medewerkers en / of vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Bij het voldoen van de huurprijs van de kleding(stukken) en / of accessoires van Feestkleding Grou stemt u automatisch in met het beleid van Feestkleding Grou inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de eerdergenoemde algemene huurvoorwaarden.